Carta Municipal

L'especialitat del règim jurídic de la ciutat de Barcelona queda recollida a la normativa autonòmica, Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s'aprova la Carta Municipal de Barcelona on es contempla el règim especial per a la ciutat sobre, entre altres aspectes, competències municipals en matèria d'urbanisme, d'infraestructures, d'habitatge, etc.

Així mateix, i amb posterioritat, la normativa estatal també recull les especialitats que ha de tenir la ciutat en matèries de competència estatal contingudes a la Llei 1/2006, de 13 de març, de la Carta Municipal de Barcelona. Aquesta llei reconeix l'autonomia municipal i atorga competències en matèria d'infraestructures, domini públic maritimoterrestre, telecomunicacions, patrimoni històric, mobilitat, seguretat ciutadana, justícia de proximitat i hisenda municipal.

El règim especial del municipi de Barcelona s'integra per el què disposen ambdues lleis i les seves modificacions.

Fitxers relacionats

Enllaços relacionats